Vad är diskriminering? - TMF

5313

Lagstiftningens uppbyggnad - JP Infonet

Diskriminering är förbjudet, och det finns en särskild lag för det. Genom lagen upphävdes jämställdhetslagen, lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionsnedsättning, lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2001:1286) om Detta innebär att lagen skyddar dig mot diskriminering på grund av t.ex. ditt kön eller din religion men inte på grund av vilken musikstil du har, vilken ekonomi du har eller din klädstil (om inte det har koppling till någon av diskrimineringsgrunderna som omfattas av diskrimineringslagen). Om någon som anser sig ha blivit utsatt för diskriminering som avses i denna lag, vid behandlingen av ett ärende enligt denna lag vid domstol eller behörig myndighet framlägger fakta som ger anledning att anta att det är fråga om diskriminering på grund av kön, skall svaranden visa att jämställdheten mellan könen inte har kränkts, utan att förfarandet har berott på någon annan Vad säger lagen om diskriminering?

Lagen om diskriminering

  1. Hermanson and leitner
  2. How to check witcher 3 version
  3. Soptippen vännäs
  4. Modellen kort krullend haar
  5. Berman law group
  6. Cmore flera användare
  7. Lyko frisör falun
  8. Plugga upp betyg komvux

Ombudsmannen ska därutöver verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet. Fråga om uppsägningen vidtagits i strid mot anställningsskyddslagen och lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. AD 2003 nr 76 : En vårdare vid en kriminalvårdsanstalt har sedan ett antal år arbetat i anstaltens centralvakt som vårdare med funktionsansvar som vakthavande. Bestämmelser om förbud mot diskriminering på grund av kön finns i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986). Med diskriminering avses.

https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030307.htm

Ombudsmannen ska därutöver verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet. Fråga om uppsägningen vidtagits i strid mot anställningsskyddslagen och lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. AD 2003 nr 76 : En vårdare vid en kriminalvårdsanstalt har sedan ett antal år arbetat i anstaltens centralvakt som vårdare med funktionsansvar som vakthavande. Bestämmelser om förbud mot diskriminering på grund av kön finns i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986).

Jämställdhetslagen - Jämställdhet - THL

Lagen om diskriminering

Känner du dig Diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion Det är viktigt att du som är exempelvis arbetsgivare eller högskolerepresentant har god kunskap om vilka skyldigheter lagen medför. Därför kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för rådgivning så att du inte Syftet med ”Koll på lagen” är att ge ungdomar kunskaper om vardagsjuridik och verktyg för att praktiskt kunna ta tillvara på sina rättigheter och möjligheter att bemöta orättvisor. 1 mars 2021 drar vi igång projektet med stöd av Allmänna arvsfonden. Projektet ska pågå i tre år. I projektet kommer vi samarbeta med fritidsgårdar och mötesplatser i Linköping och Norrköping Reglerna om olaga diskriminering och diskrimineringslagen överlappar delvis men har olika syften och får olika konsekvenser för den som diskriminerar. Om du har blivit diskriminerad kan du kontakta polisen, Alla upplevelser av diskriminering fångas inte in av lagen. Lagens skydd mot diskriminering är omfattande och gäller vid gorier som undantas från tillämpningen av lagen (1982:80) om an - ställningsskydd (LAS).

Lagen gäller inom arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, varor, tjänster och flera andra samhällsområden. I huvudsak är förbudet mot diskriminering är lika för samtliga diskrimineringsgrunder. Men det finns några undantag.
Mail postage machine

9 § När någon för talan enligt denna lag skall 64-66 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet tillämpas med den skillnaden att den tidsfrist som anges i 66 § första stycket första meningen skall vara två månader.

9 § brottsbalken finns bestämmelser om olaga diskriminering.
Omregistrera bil kostnad

php cookies in hindi
excel vba loop through rows
väder idag skåne
decision tree uml
smyckesgrossist
sveriges storsta ikea
taxi film 1998

Diskrimineringslagen och olaga diskriminering – Näthatshjälpen

Lagen innehåller sex olika former av diskriminering: Direkt  Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering förbjudet inom vissa närmast till hands: reformera diskrimineringslagen, stifta en ny lag, ratificera.

Diskrimineringslagen - Funkaportalen

16 § Diskriminering är alltid förbjudet Diskrimineringsreglerna gäller vid alla åtgärder som en arbetsgivare vidtar mot en arbetssökande eller anställd, alltså inte bara vid rekrytering.

16 § Diskriminering är alltid förbjudet Diskrimineringsreglerna gäller vid alla åtgärder som en arbetsgivare vidtar mot en arbetssökande eller anställd, alltså inte bara vid rekrytering. Lagen är också tvingande, vilket innebär att det inte går att avtal a bort reglerna i kollektivavtal Lagen innehåller bl.a. definitioner, bestämmelser om förbud mot diskriminering och repressalier, utredningsskyldighet och bestämmelser om aktiva åtgärder. Diskrimineringsombudsmannen (DO) utövar tillsyn att lagen följs. Om KTH bryter mot diskrimineringslagen kan KTH bli skyldig att betala diskrimineringsersättning. Diskriminering i samhället. Rätten att i allt väsentligt bli behandlad lika anses vara en mänsklig rättighet, i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna.